Zabezpieczenia stosowane w stacjach benzynowych

Stacja paliw to miejsce, o szczególnym narażeniu na niebezpieczeństwa – przede wszystkim z uwagi na przechowywane w dużych ilościach ropopochodne substancje łatwopalne. Dodatkowo łatwy dostęp do ich infrastruktury i całodobowa obsługa klientów zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Poza tym nie można zapominać o substancjach szkodliwych czy uciążliwych, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. Dlatego na stacji benzynowej dbałość o bezpieczeństwo to podstawa.

Zabezpieczenia pożarowe stacji paliw

Z uwagi na dużą koncentrację substancji łatwopalnych i potencjalnie wybuchowych na relatywnie niewielkim obszarze, to właśnie zagrożenie pożarowe, obok rozboju i włamania, jest najczęstszą przyczyną niebezpieczeństwa dla pracowników stacji i osób na niej przebywających. W każdej stacji benzynowej powinny być wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem, zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych (…) (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.). Strefa 1 to przestrzeń, w której w trakcie normalnego działania może powstać mieszanina paliwowo-powietrzna, grożąca wybuchem. Strefa 2 to przestrzeń, w której w trakcie normalnego działania wyżej wymienione zjawiska nie powstają lub trwa to bardzo krótko. Oprócz dokładnego oznaczenia obejmuje to również zastosowanie dodatkowych działań zapobiegawczych, odnoszących się m.in. do korzystania z telefonów komórkowych, używania tytoniu, otwartego ognia czy urządzeń iskrzących. W strefie 1 wszystkie instalacje i urządzenia powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Również prace remontowe czy naprawcze powinny być wykonywane pod odpowiednim nadzorem.

Środki gaśnicze i neutralizujące wycieki

Skuteczne gaszenie pożaru na stacji benzynowej jest bardzo trudne – m.in. z uwagi na ogromne zagęszczenie substancji palnych. Dlatego, aby miało ono jakikolwiek sens, należy je rozpocząć w jak najwcześniejszej fazie. Do tego służą sprzęty gaśnicze, a każda stacja według przepisów powinna być wyposażona w 2 gaśnice przewoźne (25 kg), 2 gaśnice proszkowe (6 kg), 3 koce gaśnicze i w przypadku wyposażenia stacji w stanowisko gazu płynnego dodatkowe 2 gaśnice przenośne (6 kg) i koc gaśniczy na każde stanowisko. Niezbędne okazują się również sorbenty, szczególnie z uwagi na możliwość rozlania się szkodliwych i łatwopalnych substancji do gruntu. Ich sprawne wykorzystanie może znacząco obniżyć prawdopodobieństwo zajścia niebezpiecznej sytuacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here